Der größte Hit an dem Familien-Weihnachtsfest in Nürnberg

… und für alle Soxen (so wie ich :P) hab ich mich in Internet schlaugemacht 🙂

“Soxesch Kokesch & Jürgen aus Siebenbürgen in Gartenstadt bei Nürnberg – “Holt iist diet et am Harzen wie“.

Ech nien mir den Tschokan,
och ech schlon off den Porkan,
holt iest git et mier elend,
als wär ech en Schoban,
Et git Doech, do ston ech off
och ech keingt off olle speocksen.
doch ech kun mochen wot ech wal,
weil ech en richtich Socks ban.

Narvt mech weder ollend iest
von Seanktech bas Munktech
gien ech mir en Foss an Ursch,
en Platsch och dum gon ech eusen,
rannen mat dem Hieft an de Scheier,
zeschlon ollen Meier, dot kit villecht och deier

Holt iist, wun ech elingchen bän,
dit et am Harzen wieh, holt iist
Holt iist, wun ech elingchen bän,
diet et am Harzen wieh, holt iist

Geaden Appetit
wie nast bekit die ast bekrit
Ech ban sching durchenungder
och pelit wä en kletit
et giet mir lecht ihr Socksen
Och mech saul de Schlauch treffen
Nemel an de Gurten kun em,
nemel mech vum Deuch treffen

Ston ech moriens off,
och mir diet iest weder ollend wieh
Ban noch durchenungder
rieden Bledsan wä de Politik
nien ech mir en Palli
ent derzia en Liter Weng
giet et mir dron eng noch licht
ech dinken net

Holt iist, wun ech elingchen bän,
dit et am Harzen wieh, holt iist
Holt iist, wun ech elingchen bän,
diet et am Harzen wieh, holt iist

Giet et mir iest lecht,
chea ho thea bast besicht
moch der nechen Stress
dreink en Pallie,
daut bericht!

Dink drun,
thea gehirscht ze den starksten
ze den Socksen.
Nahm dir noch en Pallie
geang eut thea kust et schoffen.

Holt iist, wun ech elingchen bän,
dit et am Harzen wieh, holt iist
Holt iist, wun ech elingchen bän,
diet et am Harzen wieh, holt iist

Holt iist, wun ech elingchen bän,
dit et am Harzen wieh, holt iist
Holt iist, wun ech elingchen bän,
diet et am Harzen wieh, holt iist “

Text von: http://www.magistrix.de/lyrics/J%FCrgen%20Aus%20Siebenb%FCrgen/Holt-Iist-Dit-Et-Am-Harzen-Wie-126927.html

MP3-Version: http://www.hanzy.de/blog/Juergen_aus_Siebenbuergen-Holt_iist_diet_et_am_Harzen_wie.mp3

One Reply to “Weihnachtsgeschenk”

  1. Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *